Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału PTL w Szczecinku (2020-2024):

 1. Przewodniczący: Jacek Todys (Nadleśnictwo Polanów)
 2. Zastępca przewodniczącego: Sylwester Major (Nadleśnictwo Świerczyna)
 3. Członek Zarządu: Hubert Napierała (Nadleśnictwo Bobolice)
 4. Sekretarz: Ilona Cholewińska (Nadleśnictwo Bobolice)
 5. Skarbnik: Jarosław Staniszewski (Nadleśnictwo Gościno)

Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. O wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.

Komisja rewizyjna Oddziału PTL w Szczecinku  (2020-2024):

 1. Przewodniczący: Tadeusz Wagner (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku)
 2. Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Rudnik (Nadleśnictwo Bytów)
 3. Sekretarz Komisji: Anna Stachowiak (RDLP w Szczecinku)


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.