Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Przewodniczącym oddziału PTL w Szczecinku
Opublikowano: 13.10.2021

Wybrano na kolejną kadencję nowe władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczecinku. Przewodniczącym Oddziału został Pan Jacek Todys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów.


Ponadto w Zarządzie zasiadają: Sylwester Major - Zastępca Przewodniczącego (Nadleśnictwo Świerczyna); Ilona Cholewińska - Sekretarz (Nadleśnictwo Bobolice); Jarosław Staniszewski - Skarbnik (Nadleśnictwo Gościno); Hubert Napierała - Członek Zarządu (Nadleśnictwo Bobolice).
 
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Tadeusz Wagner – Przewodniczący (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku); Krzysztof Rudnik – Zastępca Przewodniczącego (Nadleśnictwo Bytów); Anna Stachowiak – Sekretarz Komisji (RDLP w Szczecinku).
 
Polskie Towarzystwo Leśne stoi na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa oraz jednoczy środowisko leśników w całym kraju.
 
W szeregach Towarzystwa działają leśnicy - naukowcy i praktycy. Członkami PTL mogą być również i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Szeregi Towarzystwa otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów.
 
Jednym z podstawowych zadań Towarzystwa jest inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz powiązanie nauki z praktyką, czyli efektywne wdrażanie najcenniejszych rozwiązań do praktyki. Polskie Towarzystwo Leśne bierze czynny udział w toczących się dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m.in. w opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów, założeń polityki leśnej i sposobów ochrony zasobów leśnych.
 
Innym priorytetowym zadaniem jest popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie. Tradycyjną formą tej działalności są wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje i wydawnictwa poświęcone różnorodnym problemom lasów i leśnictwa.
 
Centralnym punktem działalności wydawniczej Towarzystwa jest czasopismo „Sylwan”. Staraniem PTL wydawane są również inne opracowania i materiały związane z leśnictwem.
 
Polskie Towarzystwo Leśne rozwija współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, uczestniczy w wymianie myśli i doświadczeń między ośrodkami naukowymi oraz reprezentuje polskie leśnictwo za granicą. PTL od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
 
Obecnie Towarzystwo to ponad 5100 członków zgrupowanych w 19 oddziałach.
 
Początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają 1882 roku, kiedy to we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod obecną nazwą Towarzystwo istnieje od 1925 roku. II Wojna Światowa przerwała jego działalność. Wznowiono ją w 1946; rok później ukazał się kolejny numer Sylwana - wychodzącego od 1820 roku, najstarszego pisma leśnego w Polsce i jednego z najstarszych tego typu na świecie.
 
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego działa społecznie i jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.
 
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw zwykłego zarządu, tj. o wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nieprzekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2.  zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3.  kontrola opłacania składek członkowskich,
 4.  składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 26 sierpnia w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, za współpracę w minionej kadencji dziękował dotychczasowy Przewodniczący Oddziału PTL w Szczecinku – Tomasz Skowronek.
 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów. Następnie uroczyście wręczono odznaki honorowe Polskiego Towarzystwa Leśnego.
 
Nowy Przewodniczący Oddziału Jacek Todys dziękował za wybór i powierzone zaufanie.  "Przede mną nowe wyzwanie i wiele zadań, których chętnie się podejmę" – mówi Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Jacek Todys. – "Chcę postawić na dalszy rozwój działalności Oddziału Towarzystwa, zwłaszcza w zakresie działalności naukowej. Stoimy przed wieloma problemami, nad którymi musimy jako leśnicy pochylić się i szukać rozwiązań. To m. in. zamieranie buka na Pomorzu – musimy ustalić przyczyny tego zjawiska i znaleźć metody powstrzymania dalszej degradacji. To także wyzwania dla leśnictwa w świetle zmian klimatycznych – bo trzeba pamiętać, że my leśnicy kształtujemy gospodarkę leśną na 100 – 120 lat do przodu. To także konieczność rozpoczęcia dyskusji nad zasobnością drzewostanów. Zależy mi również na większej integracji naszego środowiska – to również jedno ze stojących przede mną zadań. Podobnie, jak kontynuacja dotychczasowej działalności edukacyjnej Towarzystwa i promowanie pracy leśników wśród lokalnych"Konferencja z okazji wojny palikowej
Opublikowano: 09.03.2020

100 lat temu, za sprawą ludności kaszubskiej w okolicach Konarzyn, Borowego Młyna, doszło do wydarzeń określanych dzisiaj jako wojna palików 1920 roku. W wyniku zajść podczas wytyczania granicy pomiędzy Polską, a Niemcami udało się przesunąć ją o blisko 10 km na zachód i odzyskać 109 km2 ziemi. Z tej właśnie okazji Polskie Towarzystwo Leśne oddział w Szczecinku wraz z Nadleśnictwem Niedźwiady i Osusznica zorganizowało konferencję z okazji 100. rocznicy wojny palikowej 1920 roku.

     


Wśród zaproszonych gości przybyli Starosta Bytowski - Leszek Waszkiewicz, zastępca Starosty Człuchowskiego - Zdzisław Rachubiński, zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku - Tomasz Skowronek, który jednocześnie jest przewodniczącym Szczecineckiego oddziału PTL. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego reprezentował pan Sławomir Kmiecik.

Wśród obecnych byli wójtowie gmin: Lipnica, Konarzyny, Koczała, Przechlewo.

Licznie przybyli uczniowie wraz z opiekunami ze szkół podstawowych w Borowym Młynie, Sąpolnie Człuchowskim, Przechlewie, Konarzynach, Lipnicy, Koczale, Brzeźnie Szlacheckim, z Liceum w Bytowie oraz Zespołu Szkół Społecznych STO w Człuchowie. Zaproszenie przyjęli również: Dyrektor Muzeum Regionalnego w Człuchowie pani Krzysztofa Monikowska, dr Jan Cajtel z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z Fundacji Naji Gochë Zbigniewa Talewskiego oraz  Andrzej Szutowicz. Licznie reprezentowana była rodzina jednego z uczestników przytaczanych wydarzeń, a wśród nich pani Natalia Spiczak-Brzezinska z nadleśnictwa Osusznica. W konferencji uczestniczyli nadleśniczowie oraz członkowie PTL z nadleśnictw: Bytów, Człuchów, Lipka, Lipusz, Miastko, Osusznica, Polanów, Przymuszewo.

Spotkanie zapoczątkowano odtworzeniem prezentacji z posadzenia w dniu 15 października 2018 roku pamiątkowego szpaleru lip na przebiegu dawnej granicy w miejscowości Lipczynek z okazji 100-lecia Niepodległości. Pokazowi towarzyszył głos pana Józefa Spiczak-Brzezińskego, który był jednym z uczestników wydarzeń przy wytyczaniu granicy w 1920 roku. Dzięki jego rodzinie mogliśmy usłyszeć fragment jego wspomnień utrwalonych pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku.

Konferencję przygotowano w siedzibie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie, a  prowadzili ją: Ireneusz Jażdżewski – nadleśniczy nadleśnictwa Niedźwiady oraz Jarosław Czarnecki – inżynier nadzoru w nadleśnictwie Miastko. Na wstępie wspomniano, iż jest to kontynuacja obchodów 100-lecia Niepodległości, zapoczątkowanych posadzeniem pamiątkowego szpaleru lip dwa lata temu. Dzisiejsze wydarzenie ma przybliżyć wydarzenia na granicy z przed 100 lat, odkryć nowe fakty z tym związane, po prostu pielęgnować naszą niepodległość.

Konferencję otworzył pan dr Tomasz Skowronek przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczecinku.
 
Wojciech KrawczykZmarł Andrzej Modrzejewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
Opublikowano: 05.11.2019


Andrzej Modrzejewski z Lasami Państwowymi związany był od blisko czterdziestu lat. Dwukrotnie zarządzał Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, był też nadleśniczym w Nadleśnictwie Leśny Dwór, Czarne i Okonek.

Urodził się 20.06.1952 r. w Warszawie. W stolicy ukończył SGGW. Stanowisko dyrektora po raz pierwszy piastował w latach 1992-2009, później ponownie od 2015 r.

Od 1980 był członkiem NSZZ Solidarność oraz przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej przy dyrekcji regionalnej w Szczecinku. Działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Był społecznikiem.  

Andrzej Modrzejewski miał też na swoim koncie działalność polityczną. Był szefem powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Z ramienia tej partii zasiadał w Radzie Powiatu Szczecineckiego oraz uzyskał mandat do Rady Miasta Szczecinka w kadencji 2010-2014. W 2010 roku kandydował w wyborach burmistrza Szczecinka. W ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się o mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, odznaka „Zasłużony dla województwa słupskiego”, srebrna odznaka SITLiD, srebrna odznaka NOT, brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, brązowa i srebrna odznaka LOK.

Odszedł 4 listopada 2019 r. Cześć jego pamięci!

źródło: http://www.szczecinek.lasy.gov.plWojna palikowa
Opublikowano: 05.11.2018

W rytm nadawany przez orkiestrę dętą z Zapcenia, dnia 15 października, odbyły się uroczystości związane z posadzeniem alei lipowych na granicy nadleśnictwa Niedźwiady i Osusznica. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego uczczono tym wydarzeniem 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Fotografia z uroczystości     Fotografia z uroczystości      Fotografia z uroczystości


Nadleśniczowie przywitali młodzież szkolną, przybyłych gości oraz pracowników Lasów Państwowych na parkingu leśnym „Strażnica”.
Pan Marian Fryda od strony historycznej przybliżył realia tamtych czasów, wprowadzając zebranych w uroczysty nastój, który towarzyszył uczestnikom podczas pozostałej części spotkania. Przedstawił jakie znaczenie ma przeniesienie przez młodzież symbolicznych palików granicznych. To wspomnienie zdarzeń z lutego 1920 roku, nazywanych potocznie „Wojną Palikową”. Właśnie wtedy mieszkańcy tych terenów, swoim uporem i determinacją wymusili przesunięcie granicy Polski o 10 km na korzyść odradzającej się Ojczyzny.
Młodzież ustawiona z palikami na ramionach, ruszyła za orkiestrą w kierunku Lipczynka, prowadząc wszystkich gości na miejsce posadzenia pamiątkowej alei na dawnej granicy.
Droga upływała żwawo w rytm dobosza, który nadawał tempo marszowe. Można było osobiście doświadczyć, jak w obecności orkiestry sprawnie pokonano przeszło kilometrowy odcinek drogi.
Na miejscu uczennica Szkoły Podstawowej w Przechlewie przybliżyła charakter sadzonych drzew, recytując fraszkę Jana Kochanowskiego „Na lipę”.
Zanim zebrani goście posadzili swoje drzewka, miejsce to zostało poświęcone przez proboszcza parafii z Sąpolna księdza Ireneusza Brzezińskigo.
Pierwsze drzewko posadziła rodzina uczestnika „Wojny Palikowej” Józefa Spiczak – Brzezinskiego.
Pozostałe lipy, zostały posadzone przez przedstawicieli starostw: człuchowskiego, bytowskiego i chojnickiego, wójtów Przechlewa, Lipnicy, Koczały, Konarzyn, uczniów reprezentujących szkoły w Przechlewie, Sąpolnie, Lipnicy, Konarzyn i Borowym Młynie, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw oraz pozostałych zaproszonych gości.

Ciekawym elementem uroczystości było odtworzenie oryginalnych wspomnień z wydarzeń na granicy w 1920 roku, Józefa Spiczak – Brzezinskiego.
W kolejnej części wysłuchaliśmy słów zaproszonych gości. Po których zgromadzeni gromkimi brawami podziękowali mieszkańcom tych ziem za walkę o ich polskość.  
Całość uroczystości zakończył wspólny poczęstunek, wśród rozmów o sprawach nie tylko  leśnych.

Wojciech KrawczykWalne Zabranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Opublikowano: 05.05.2016

W dniu 25 marca 2016 r.  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo  - Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa  Leśnego  w Szczecinku.

            


W trakcie zebrania wręczono Odznaki Honorowe PTL nadane uchwałami Zjazdów PTL:

Odznaki otrzymali:

1.      Ewa Adamska  - odznaka złota
2.      Dariusz Nowosad – odznaka srebrna
3.      Tomasz Skowronek - odznaka srebrna
4.      Romuald Stankiewicz – odznaka srebrna
5.      Eugenia Szablińska – Kruszczyńska - odznaka srebrna
6.      Paweł Trepka - odznaka srebrna
7.      Tomasz Wlekiński - odznaka srebrna

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Oddziału PTL za okres od 09.05.2011 r. do 25.03.2016 oraz dokonano wyborów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyborów ukonstytuował się Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna.

Przewodniczącym Zarządu Oddziału PTL w Szczecinku został wybrany

 • Tomasz Skowronek – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinku
Zastępcami Przewodniczącego zostali:
 • Ewa Adamska – Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo
 • Jacek Todys  - Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów
Sekretarzem:
 • Anna Stachowiak – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami w RDLP,
Skarbnikiem :
 • Cezary Kosierkiewicz – St. specjalista SL w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP.
Członkami Zarządu zostali:
 • Hubert Napierała  - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice
 • Krzysztof Rudnik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytów
 • Zbigniew Jankowski – Leśniczy w Nadleśnictwie Trzebielino
 • Agnieszka Ramion - Harkawik – St. Specjalista SL w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP
 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został:
 • Tadeusz Wagner – Dyrektor Oddziału BUL i GL
a członkami:
 • Grzegorz Jaworski– Główny Specjalista Wydziału Ochrony Ekosystemów w RDLP
 • Jarosław Staniszewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Karnieszewice
 
Wybrani również zostali delegaci na 116 Zjazd PTL :
 • Tomasz Skowronek /RDLP Szczecinek/
 • Anna Stachowiak /RDLP Szczecinek/
 • Jarosław Wilkos /Nadleśnictwo Ustka/
 • Jarosław Czarnecki /Nadleśnictwo Osusznica/
 • Jarosław Staniszewski /Nadleśnictwo Karnieszewice/