Zaduszki św. Huberta na Świętej Górze Polanowskiej
Opublikowano: 26.11.2021

 

W piątkowe popołudnie, 12 listopada, na Świętej Górze Polanowskiej zgromadzili się leśnicy z Nadleśnictwa Polanów i okolicznych Nadleśnictw oraz ich bliscy i przedstawiciele Koła Łowieckiego Dzik, a także Oddziału Szczecineckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego. Zebranych powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Jacek Todys, który zaprosił wszystkich do odśpiewania Hymnu Polski.


         

         


Dziś spotykamy się tu po rocznej przerwie. W związku z tym, że dzień wcześniej obchodziliśmy Święto Niepodległości, poproszę, abyśmy tym razem rozpoczęli nasze Zaduszki Leśne inaczej – od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego – mówił Nadleśniczy Jacek Todys i zachęcił wszystkich do wyjścia przed Kaplicę.

Po tym, jak wszyscy odśpiewali Hymn Polski, hejnalista dał sygnał do zbiórki – to był znak, że czas rozpocząć Zaduszki Leśne, przepełnione wspomnieniami o tych z braci leśnej, którzy byli związani z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, a których nie ma już wśród nas. Modlitwę za te wszystkie osoby poprowadził Kapelan Leśników i Myśliwych ks. Jerzy Bąk, który mówił m. in. o przemijaniu i o śmierci, by umieć się z nią pogodzić i traktować jako kolejny etap naszego bytu na Ziemi. We wspólnej modlitwie uczestniczył gospodarz Pustelni na Świętej Górze Polanowskiej Ojciec Janusz Jędryszek.

Po modlitwie przyszedł czas na zapalenie zniczy przy Kapliczce św. Huberta – Patrona Leśników i Myśliwych oraz przy Tablicy Pamięci tych, którzy na tych ziemiach tworzyli historię leśno – myśliwską, a także przy Kapliczce św. Jana Gwalberta – Patrona Leśników.

Na koniec na wszystkich czekał poczęstunek przy ognisku.Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Przewodniczącym oddziału PTL w Szczecinku
Opublikowano: 13.10.2021

Wybrano na kolejną kadencję nowe władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczecinku. Przewodniczącym Oddziału został Pan Jacek Todys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów.


Ponadto w Zarządzie zasiadają: Sylwester Major - Zastępca Przewodniczącego (Nadleśnictwo Świerczyna); Ilona Cholewińska - Sekretarz (Nadleśnictwo Bobolice); Jarosław Staniszewski - Skarbnik (Nadleśnictwo Gościno); Hubert Napierała - Członek Zarządu (Nadleśnictwo Bobolice).
 
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Tadeusz Wagner – Przewodniczący (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku); Krzysztof Rudnik – Zastępca Przewodniczącego (Nadleśnictwo Bytów); Anna Stachowiak – Sekretarz Komisji (RDLP w Szczecinku).
 
Polskie Towarzystwo Leśne stoi na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa oraz jednoczy środowisko leśników w całym kraju.
 
W szeregach Towarzystwa działają leśnicy - naukowcy i praktycy. Członkami PTL mogą być również i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Szeregi Towarzystwa otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów.
 
Jednym z podstawowych zadań Towarzystwa jest inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz powiązanie nauki z praktyką, czyli efektywne wdrażanie najcenniejszych rozwiązań do praktyki. Polskie Towarzystwo Leśne bierze czynny udział w toczących się dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m.in. w opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów, założeń polityki leśnej i sposobów ochrony zasobów leśnych.
 
Innym priorytetowym zadaniem jest popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie. Tradycyjną formą tej działalności są wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje i wydawnictwa poświęcone różnorodnym problemom lasów i leśnictwa.
 
Centralnym punktem działalności wydawniczej Towarzystwa jest czasopismo „Sylwan”. Staraniem PTL wydawane są również inne opracowania i materiały związane z leśnictwem.
 
Polskie Towarzystwo Leśne rozwija współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, uczestniczy w wymianie myśli i doświadczeń między ośrodkami naukowymi oraz reprezentuje polskie leśnictwo za granicą. PTL od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
 
Obecnie Towarzystwo to ponad 5100 członków zgrupowanych w 19 oddziałach.
 
Początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają 1882 roku, kiedy to we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod obecną nazwą Towarzystwo istnieje od 1925 roku. II Wojna Światowa przerwała jego działalność. Wznowiono ją w 1946; rok później ukazał się kolejny numer Sylwana - wychodzącego od 1820 roku, najstarszego pisma leśnego w Polsce i jednego z najstarszych tego typu na świecie.
 
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego działa społecznie i jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.
 
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw zwykłego zarządu, tj. o wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nieprzekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2.  zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3.  kontrola opłacania składek członkowskich,
 4.  składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 26 sierpnia w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, za współpracę w minionej kadencji dziękował dotychczasowy Przewodniczący Oddziału PTL w Szczecinku – Tomasz Skowronek.
 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów. Następnie uroczyście wręczono odznaki honorowe Polskiego Towarzystwa Leśnego.
 
Nowy Przewodniczący Oddziału Jacek Todys dziękował za wybór i powierzone zaufanie.  "Przede mną nowe wyzwanie i wiele zadań, których chętnie się podejmę" – mówi Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Jacek Todys. – "Chcę postawić na dalszy rozwój działalności Oddziału Towarzystwa, zwłaszcza w zakresie działalności naukowej. Stoimy przed wieloma problemami, nad którymi musimy jako leśnicy pochylić się i szukać rozwiązań. To m. in. zamieranie buka na Pomorzu – musimy ustalić przyczyny tego zjawiska i znaleźć metody powstrzymania dalszej degradacji. To także wyzwania dla leśnictwa w świetle zmian klimatycznych – bo trzeba pamiętać, że my leśnicy kształtujemy gospodarkę leśną na 100 – 120 lat do przodu. To także konieczność rozpoczęcia dyskusji nad zasobnością drzewostanów. Zależy mi również na większej integracji naszego środowiska – to również jedno ze stojących przede mną zadań. Podobnie, jak kontynuacja dotychczasowej działalności edukacyjnej Towarzystwa i promowanie pracy leśników wśród lokalnych"Konferencja z okazji wojny palikowej
Opublikowano: 09.03.2020

100 lat temu, za sprawą ludności kaszubskiej w okolicach Konarzyn, Borowego Młyna, doszło do wydarzeń określanych dzisiaj jako wojna palików 1920 roku. W wyniku zajść podczas wytyczania granicy pomiędzy Polską, a Niemcami udało się przesunąć ją o blisko 10 km na zachód i odzyskać 109 km2 ziemi. Z tej właśnie okazji Polskie Towarzystwo Leśne oddział w Szczecinku wraz z Nadleśnictwem Niedźwiady i Osusznica zorganizowało konferencję z okazji 100. rocznicy wojny palikowej 1920 roku.

     


Wśród zaproszonych gości przybyli Starosta Bytowski - Leszek Waszkiewicz, zastępca Starosty Człuchowskiego - Zdzisław Rachubiński, zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku - Tomasz Skowronek, który jednocześnie jest przewodniczącym Szczecineckiego oddziału PTL. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego reprezentował pan Sławomir Kmiecik.

Wśród obecnych byli wójtowie gmin: Lipnica, Konarzyny, Koczała, Przechlewo.

Licznie przybyli uczniowie wraz z opiekunami ze szkół podstawowych w Borowym Młynie, Sąpolnie Człuchowskim, Przechlewie, Konarzynach, Lipnicy, Koczale, Brzeźnie Szlacheckim, z Liceum w Bytowie oraz Zespołu Szkół Społecznych STO w Człuchowie. Zaproszenie przyjęli również: Dyrektor Muzeum Regionalnego w Człuchowie pani Krzysztofa Monikowska, dr Jan Cajtel z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z Fundacji Naji Gochë Zbigniewa Talewskiego oraz  Andrzej Szutowicz. Licznie reprezentowana była rodzina jednego z uczestników przytaczanych wydarzeń, a wśród nich pani Natalia Spiczak-Brzezinska z nadleśnictwa Osusznica. W konferencji uczestniczyli nadleśniczowie oraz członkowie PTL z nadleśnictw: Bytów, Człuchów, Lipka, Lipusz, Miastko, Osusznica, Polanów, Przymuszewo.

Spotkanie zapoczątkowano odtworzeniem prezentacji z posadzenia w dniu 15 października 2018 roku pamiątkowego szpaleru lip na przebiegu dawnej granicy w miejscowości Lipczynek z okazji 100-lecia Niepodległości. Pokazowi towarzyszył głos pana Józefa Spiczak-Brzezińskego, który był jednym z uczestników wydarzeń przy wytyczaniu granicy w 1920 roku. Dzięki jego rodzinie mogliśmy usłyszeć fragment jego wspomnień utrwalonych pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku.

Konferencję przygotowano w siedzibie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie, a  prowadzili ją: Ireneusz Jażdżewski – nadleśniczy nadleśnictwa Niedźwiady oraz Jarosław Czarnecki – inżynier nadzoru w nadleśnictwie Miastko. Na wstępie wspomniano, iż jest to kontynuacja obchodów 100-lecia Niepodległości, zapoczątkowanych posadzeniem pamiątkowego szpaleru lip dwa lata temu. Dzisiejsze wydarzenie ma przybliżyć wydarzenia na granicy z przed 100 lat, odkryć nowe fakty z tym związane, po prostu pielęgnować naszą niepodległość.

Konferencję otworzył pan dr Tomasz Skowronek przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczecinku.
 
Wojciech KrawczykZmarł Andrzej Modrzejewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
Opublikowano: 05.11.2019


Andrzej Modrzejewski z Lasami Państwowymi związany był od blisko czterdziestu lat. Dwukrotnie zarządzał Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, był też nadleśniczym w Nadleśnictwie Leśny Dwór, Czarne i Okonek.

Urodził się 20.06.1952 r. w Warszawie. W stolicy ukończył SGGW. Stanowisko dyrektora po raz pierwszy piastował w latach 1992-2009, później ponownie od 2015 r.

Od 1980 był członkiem NSZZ Solidarność oraz przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej przy dyrekcji regionalnej w Szczecinku. Działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Był społecznikiem.  

Andrzej Modrzejewski miał też na swoim koncie działalność polityczną. Był szefem powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Z ramienia tej partii zasiadał w Radzie Powiatu Szczecineckiego oraz uzyskał mandat do Rady Miasta Szczecinka w kadencji 2010-2014. W 2010 roku kandydował w wyborach burmistrza Szczecinka. W ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się o mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, odznaka „Zasłużony dla województwa słupskiego”, srebrna odznaka SITLiD, srebrna odznaka NOT, brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, brązowa i srebrna odznaka LOK.

Odszedł 4 listopada 2019 r. Cześć jego pamięci!

źródło: http://www.szczecinek.lasy.gov.plWojna palikowa
Opublikowano: 05.11.2018

W rytm nadawany przez orkiestrę dętą z Zapcenia, dnia 15 października, odbyły się uroczystości związane z posadzeniem alei lipowych na granicy nadleśnictwa Niedźwiady i Osusznica. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego uczczono tym wydarzeniem 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Fotografia z uroczystości     Fotografia z uroczystości      Fotografia z uroczystości


Nadleśniczowie przywitali młodzież szkolną, przybyłych gości oraz pracowników Lasów Państwowych na parkingu leśnym „Strażnica”.
Pan Marian Fryda od strony historycznej przybliżył realia tamtych czasów, wprowadzając zebranych w uroczysty nastój, który towarzyszył uczestnikom podczas pozostałej części spotkania. Przedstawił jakie znaczenie ma przeniesienie przez młodzież symbolicznych palików granicznych. To wspomnienie zdarzeń z lutego 1920 roku, nazywanych potocznie „Wojną Palikową”. Właśnie wtedy mieszkańcy tych terenów, swoim uporem i determinacją wymusili przesunięcie granicy Polski o 10 km na korzyść odradzającej się Ojczyzny.
Młodzież ustawiona z palikami na ramionach, ruszyła za orkiestrą w kierunku Lipczynka, prowadząc wszystkich gości na miejsce posadzenia pamiątkowej alei na dawnej granicy.
Droga upływała żwawo w rytm dobosza, który nadawał tempo marszowe. Można było osobiście doświadczyć, jak w obecności orkiestry sprawnie pokonano przeszło kilometrowy odcinek drogi.
Na miejscu uczennica Szkoły Podstawowej w Przechlewie przybliżyła charakter sadzonych drzew, recytując fraszkę Jana Kochanowskiego „Na lipę”.
Zanim zebrani goście posadzili swoje drzewka, miejsce to zostało poświęcone przez proboszcza parafii z Sąpolna księdza Ireneusza Brzezińskigo.
Pierwsze drzewko posadziła rodzina uczestnika „Wojny Palikowej” Józefa Spiczak – Brzezinskiego.
Pozostałe lipy, zostały posadzone przez przedstawicieli starostw: człuchowskiego, bytowskiego i chojnickiego, wójtów Przechlewa, Lipnicy, Koczały, Konarzyn, uczniów reprezentujących szkoły w Przechlewie, Sąpolnie, Lipnicy, Konarzyn i Borowym Młynie, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw oraz pozostałych zaproszonych gości.

Ciekawym elementem uroczystości było odtworzenie oryginalnych wspomnień z wydarzeń na granicy w 1920 roku, Józefa Spiczak – Brzezinskiego.
W kolejnej części wysłuchaliśmy słów zaproszonych gości. Po których zgromadzeni gromkimi brawami podziękowali mieszkańcom tych ziem za walkę o ich polskość.  
Całość uroczystości zakończył wspólny poczęstunek, wśród rozmów o sprawach nie tylko  leśnych.

Wojciech Krawczyk